Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződései Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Csodasuli Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a maganpenzugyiakademia.hu, befektetes-online.maganpenzugyiakademia.hu, eletrevalogyerek.hu, magazin.eletrevalogyerek.hu, maganpenzugyivideok.hu, videok.maganpenzugyiakademia.hu és minden további a Csodasuli Kft által üzemeltetett weboldalakon (továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).


Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.


Ezúton szeretnénk megkérni potenciális vásárlóinkat, felhasználóinkat, olvassák el figyelmesen jelen általános szerződési feltételeinket (ÁSZF), és ha minden pontjával egyetértenek, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, csak abban az esetben vegyék igénybe szolgáltatásainkat. A működéssel, termékeink és szolgáltatásaink megrendelési és szállítási feltételeivel, folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Weboldalon megadott elérhetőségeinken és jelen Általános Szerződési Feltételekben tudunk rendelkezésére állni. Az Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.


Szolgáltató adatai:


•    Cégnév: Csodasuli Kft.


•    Székhely: 1155 Budapest, Wesselényi u. 35.  


•    Telephely: 1155 Budapest, Wesselényi u. 35.  


•    Adószám: 13049397-2-43


•    Cégjegyzékszám: 01-09-716250


•    Cégbejegyző Hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  


•    Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar


•    Elektronikus elérhetőség, ügyfélszolgálat: info[kukac]maganpenzugyiakademia.hu


•    Levelezési cím: 1155 Budapest, Wesselényi u. 35.  


•    Telefonszám: +36-1-414-3065


•    Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt – 11703006-20476425-00000000


•    Deviza bankszámlaszám (€): OTP Bank Nyrt - 11763031 37025887


A Szolgáltató működésénke helye és panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.


1.    Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte


1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén, valamint a Szolgáltató által meghatározott külföldi országok területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak.


1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon (pl. Facebook) keresztül érhető el. A Weboldalak, illetőleg az oktatási anyagok közvetlenül vagy a Szolgáltatón keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.


1.3.  A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Csodasuli Kft. között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik, hatályos: 2014. január 1. naptól.


1.4. Az Csodasuli Kft., mint a Weboldalak üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Weboldalak erre a célra szolgáló felülete (Értesítések) és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.


2.    Megrendelési tudnivalók (regisztráció, vásárlás (termék- és szolgáltatásmegrendelés)


2.1. A Weboldalakon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:


•    teljes név*


•    e-mail cím*


•    jelszó*


•    szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*


•    telefonszám*


2.2. A Weboldalakon történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:


•    a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


•    kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik, más harmadik személyekkel e


•    kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.


A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Szolgáltató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató info@maganpenzugyiakademia.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.


 2.3. Vásárlás


A Felhasználó az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat adja meg.  A Szolgáltató ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki az elektronikus számlát a szamlazz.hu (továbbiakban: számla) segítségével. A hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért a Felhasználó felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.


Ha a Felhasználó tévesen adott meg adatokat (pl. hibás szállítási cím, téves darabszám) és ezt a megrendelés leadását követően veszi észre, úgy mindaddig van lehetősége telefonon (+36-1-414-3065) vagy e-mailben (info@maganpenzugyiakademia.hu) a módosításra, míg a megrendelt termékeket a futárszolgálatnak át nem adjuk.


2.4. Termékek, Szolgáltatások és az árak


2.4.1. Termékek és az árak


A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel a Szolgáltató. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza. A termékek ára házhozszállítás esetén magában foglalja a csomagolás költségét és a biztosítást, valamint a szállítási költséget, hacsak ez külön fel nincs tüntetve. Külföldi szállítás esetén a Szolgáltató minden esetben költséget számít fel. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció lejárati dátuma, vagy a készlet erejéig megjelölés.


Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén a Szolgáltató jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni. A Szolgáltató a megrendelés törléséről a Felhasználót e-mailben értesíti.


Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található. Amennyiben a fogyasztó a Weboldalakon nem található terméket szeretne megrendelni, akkor egyedi megállapodás alapján a Szolgáltató vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a Felhasználó részére.


2.4.2. Online elérhető termékek (online tartalmak) és az árak


Az online elérhető termékek és tartalmak (digitális magazin, oktatóprogramok; konferencia és szeminárium felvételek, mentorprogramok a továbbiakban: Online tartalom) leírását, jellemzőit és árát a termékek weboldalán tünteti fel az Szolgáltató. A termékek használatához szüksége van a Felhasználónak internet hozzáférésre. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció lejárati dátuma, vagy a készlet erejéig megjelölés. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza. A Felhasználó regisztrációt és/vagy megrendelést követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer a Szolgáltató által feltöltött oktatási anyagokhoz, melyeket a Szolgáltató felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.


Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az Szolgáltató jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni. Az Szolgáltató a megrendelés törléséről a Felhasználót e-mailben értesíti.


Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi megállapodásban meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található. Amennyiben a fogyasztó a Weboldalakon nem található terméket szeretne megrendelni, akkor egyedi szerződés alapján a Szolgáltató vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a Felhasználó részére.


2.4.3. Előfizetői rendszer és az árak – 10 napos lejárat után havonta megújuló próbatagság és egyszeri próbatagsági előfizetési díj


Az Előfizetői rendszer Vagyonteremtő Tudásbank program leírását, jellemzőit és előfizetési díját a termékek adatlapján tünteti fel az Szolgáltató. A Vagyonteremtő Tudásbank előfizetés tartalma:


1.) a Tudásbank menüpont alatt elérhető online tartalmak elérése, melyeket a „Megnézem” opcióra kattintva érhet el a Felhasználó;           


2.) a Bennfentes Híradó menüpont alatt webináriumokat vagy webkonferenciákat tekinthetnek meg a Felhasználók;         


3.) hozzáférés biztosítása a Vagyonteremtő Tudásbank – Tudatos Pénzügyi Közösség zárt Facebook csoporthoz (https://www.facebook.com/groups/1801654556799679/); ill.


4.) hozzáférés biztosítása az Infobank menüponthoz, melyen különböző kalkulátorok használatát bocsátja a Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére. A Vagyonteremtő Tudásbank előfizetésről további információ elérhető: https://vagyonteremtes.maganpenzugyiakademia.hu/funnel/vt-proba/product/ és a https://vagyonteremtes.maganpenzugyiakademia.hu/funnel/vt-eves/product/ Weboldalon. Az előfizetési díj forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza.


A Csodasuli Kft. szolgáltatásának használatához szüksége van a Felhasználónak internet hozzáférésre, valamint érvényes és elfogadott fizetési eszközre.


2.4.3.1. A 7 vagy 10 napos lejárat után havonta megújuló próbatagság és egyszeri próbatagsági előfizetési díj


Minden először rendelő Felhasználó számára az előfizetés igénylésekor a Csodasuli Kft. a Weboldalon feltüntetett 10 napos próbaidőt biztosít. A 10 napos próbaidő alatt a Felhasználónak próbatagsága keletkezik a Vagyonteremtő Tudásbank szolgáltatásra vonatkozóan, mely a következő jogokat és kötelezettségeket foglalja magában.


A felhasználó előfizetését a próbatagsággal kezdi. A próbatagság csak először rendelő felhasználó számára biztosítja a 10 napos próbaidőt. A próbaidő kezdő napja az előfizetésre vonatkozó megrendelőlap elküldése és az egyszeri próbatagsági előfizetési díj Felhasználó bankkártyáján való megterhelés napja. A próbatagság ideje alatt a Vagyonteremtő Tudásbank tagság minden szolgáltatása normál használati feltételeknek megfelelően működik, azokhoz a Felhasználó korlátozás nélkül hozzáfér. A próbaidőszak végéig a Vagyonteremtő Tudásbank szolgáltatás indokolás nélkül felmondható a Felhasználó által. A próbatagság felmondását munkanapokon munkaidőben (8-tól 16:00-ig), a levonást megelőző napig áll módunkban elfogadni. A felmondó nyilatkozatot a Felhasználóknak az info@maganpenzugyiakademia.hu email címre kell elküldeniük.


2.4.3.2. Előfizetés – Tagsági előfizetési díj


Amennyiben Felhasználó a weboldalon feltüntetett 10 napos próbaidő alatt nem mondja fel a tagságát, úgy az automatikusan meghosszabbításra kerül, amelyről a Felhasználó a weboldalon részletesen értesítve van.


A Felhasználó havi előfizetése a próbaidő lejárta utáni első napon kezdődik. Az előfizetési jogviszony a megrendelés napjától számított 30. napig szól, és bármikor, indokolás nélkül az előfizetési idő végére felmondható. A havi tagság felmondását munkanapokon munkaidőben (8-tól 16:00-ig), a levonást megelőző napig áll módunkban elfogadni. A felmondó nyilatkozatot a Felhasználóknak az info@maganpenzugyiakademia.hu email címre kell elküldeniük. Az előfizetési időszakot követő hónapra/évre vonatkozó előfizetési díj nem kerül a Felhasználó bankszámláján terhelésre. A felmondó nyilatkozatot csak jövőre nézve lehet megtenni, felbontásnak helye nincs. Felmondás esetén az előfizetési díjjal rendezett időszak végéig hozzáfér az előfizetéssel érintett online tartalmakhoz. A Szolgáltató jogosult a határozott időre kötött szerződés lejártán visszavonhatatlanul törölni a Felhasználó regisztrált fiókját minden adatával együtt és megvonni hozzáférését a 2.4.3. alpontban foglalt online tartalmaktól.


A havi előfizetés lemondása: A Vagyonteremtő Tudásbank előfizetés bármikor lemondható, mely esetben a szolgáltatás a számlázási időszak végéig továbbra is elérhető marad. A befizetett díjak nem visszatéríthetőek, és részleges időszakra szóló előfizetésre vagy nem használt tartalomra vonatkozóan nem jár visszatérítés. Az előfizetés lemondása esetén a fiók az aktuális számlázási időszak végén automatikusan lezárul. A havi tagság felmondását munkanapokon munkaidőben (8-tól 16:00-ig), a levonást megelőző napig áll módunkban elfogadni. A felmondó nyilatkozatot a Felhasználóknak az info@maganpenzugyiakademia.hu email címre kell elküldeniük. Amennyiben az előfizetés lemondása nem történik meg a levonási nap előtt, azzal felhatalmazást kapunk arra, hogy a következő számlázási időszakhoz tartozó előfizetési díjat felszámítsuk a kiválasztott fizetési módon.


2.4.3.3 Díj-visszatérítési igény


Éves előfizetés: A Szolgáltató vállalja, hogy a 14 napos elálláson felül plusz 46 napot, vagyis összesen 60 napot biztosít a fogyasztónak a termék árának kiegyenlítésétől számítva az elállásra a Vagyonteremtő Tudásbank éves előfizetéséhez abban az esetben, ha a fogyasztó a Vagyonteremtő Tudásbank összes videóját megnézte, és összes etapját teljesítette, és erről a Szolgáltató a belső rendszereiben történő ellenőrzése után meggyőződött. A termékekhez tartozó anyagokhoz a fizetés után megadja a Szolgáltató a jogosultságot, ezzel a szolgáltatást elkezdi. Ezt a Vevő a termék árának kifizetésével elfogadja. Az elállást írásban kell jeleznie a Szolgáltatónak az info@maganpenzugyiakademia.hu e-mail címen. Ekkor a Szolgáltató, ha a vevő panaszát jogosnak ítéli, és nem tudja ott megoldani a fennálló problémát, megadja a visszatérítés lehetőségét. Egyéb esetben a 3.2.4-es pontban meghatározott elállási jogvesztés áll fenn.


2.4.4. Mentorprogramok


2.4.4.1 A Mentorprogramok tartalma


1) A mentorprogram videóanyaga a https://vagyonteremtes.maganpenzugyiakademia.hu-n érhető el;

2) A Befektető NAVIGÁTOR zárt Facebook csoport


A Befektető NAVIGÁTOR zárt Facebook csoport tagsága a Befektetési Mentorprogram megvásárlását követően az ügyfél által megadott e-mail cím ellenőrzése és a csoportba történő beengedése után aktiválódik. A csoportba történő jelentkezéssel az ügyfél jelzi tagságának elindítását. A tagság aktiválásának kezdetéről és lejárati dátumáról az ügyfeleket Messengeren keresztül tájékoztatjuk.


2.4.4.2 Díj-visszatérítési igény Mentorálás esetén


A Szolgáltató vállalja, hogy a 14 napos elálláson felül plusz 46 napot, vagyis összesen 60 napot biztosít a fogyasztónak a termék árának kiegyenlítésétől számítva az elállásra az alábbi mentorálási termékek kapcsán (GYORS Hozamkonzultáció, BEINDÍTÓ Befektetési Mentorprogram, MASTERCLASS Befektetési Mentorprogram, PRIVÁT Befektetési Mentorálás), abban az esetben, ha a fogyasztó a Mentorprogram összes videóját megnézte, és az összes tesztjét elvégezte, és erről a Szolgáltató a belső rendszereiben történő ellenőrzése után meggyőződött. A termékekhez tartozó anyagokhoz a fizetés után megadja a Szolgáltató a jogosultságot, ezzel a szolgáltatást elkezdi. Ezt a Vevő a termék árának kifizetésével elfogadja. Az elállást írásban kell jeleznie a Szolgáltatónak az info@maganpenzugyiakademia.hu e-mail címen. Ekkor a Szolgáltató, ha a vevő panaszát jogosnak ítéli, és nem tudja ott megoldani a fennálló problémát, megadja a visszatérítés lehetőségét. Egyéb esetben a 3.2.4-es pontban meghatározott elállási jogvesztés áll fenn.


2.5. Megrendelés


2.5.1. Termék és online tartalom megrendelés


A Felhasználó a megrendelni kívánt termékeket annak termék aloldalán tudja megrendelni az oldalon szereplő űrlap kitöltésével. A szerződéskötés nyelve: magyar. Ezt követően a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a Csodasuli Kft. Általános Szerződési Feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.


A megrendelés megérkezéséről az Szolgáltató e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés adatait. Ez a visszaigazolás azonban még csak a Felhasználó megrendelésének megérkezését igazolja. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötelezettség alól.


A megrendelés feldolgozása során az Szolgáltató e-mailben vagy telefonon keresheti meg a Felhasználót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az Szolgáltató a Felhasználó megrendelését a Felhasználó megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a Felhasználónak, hanem elegendő az esetleges egyéb adatokat e-mail útján közölni Felhasználóval.


2.5.1.1. Az e-könyv nyomtatásban megjelent könyvek digitális változata, amelyet elsősorban mobil eszközökön (okos telefon, táblagép) lehet olvasni. A szöveg- és képanyag egy célszerűen egybeszerkesztett csomagjáról beszélhetünk, mely lehetővé teszi a nyomtatott könyvekhez képest jelentős kényelemnövekedés és többletfunkció megvalósítását.


Az e-könyv leggyakrabban pdf kiterjesztésű fájl.


A kiválasztott e-könyvek megrendelése a további termékeknél leírt módon történik.


Az e-könyv jellegéből eredően, ha az Ügyfél csak e-könyvet vásárol, abban az esetben:


• szállítási költség nem merül fel.;


• szállítási határidő: „Azonnal”, hiszen az e-könyv letölthető;


• az Ügyfél bankkártyás fizetési móddal tud vásárolni;


• átvételi mód kiválasztására nincsen mód és Szállítási adatokat sem kell megadni, mert a termék a köszönő oldalról letölthető;


• az Ügyfél számláját e-mailben kapja meg;


• e-könyvre a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § értelmében az Ügyfél nem gyakorolhatja az elálláshoz való jogát, amelyet a megrendelés leadásával az Ügyfél tudomásul vesz és elfogad.


2.5.1.2. Előfizetői rendszer megrendelés és hozzáférés biztosítása


A Felhasználó a megrendelni kívánt Előfizetői rendszert annak termék aloldalán tudja megrendelni az oldalon szereplő űrlap kitöltésével. A szerződéskötés nyelve: magyar. Ezt követően a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a Csodasuli Kft. Általános Szerződési Feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.


Az előfizetői rendszer megrendelése csak azonnali online bankkártyás tranzakció egyidejű indítása esetén lehetséges. Előfizetői rendszer (Vagyonteremtő Tudásbank) vásárlása esetében a szolgáltatás tartalmához való hozzáférés biztosítása elektronikus formában történik a sikeres online bankkártyás tranzakciót haladéktalanul. A Felhasználó emailben kapja meg az Előfizetői rendszerbe történő első bejelentkezéshez szükséges felhasználónév és jelszó kombinációt, mellyel a www.csodasuli.hu Weboldalra történő hozzáférés biztosítottnak tekintendő. A Vagyonteremtő Tudásbank Zárt Pénzügyi Közössége (https://www.facebook.com/groups/vagyonteremtotudasbank ) a Facebookon működtetett zárt csoport, amelybe a Vagyonteremtő Tudásbank tagja kéri a tagságát, amelyet jogosultság esetén megkap. Az előfizetés felmondását követően a tagságát a Facebook csoport adminisztrátora megszünteti.


Amennyiben a sikeres online bankkártyás tranzakciót követő 2 munkanapon belül az email nem érkezik meg a Felhasználóhoz, a Felhasználó kötelessége ezt jelezni az Szolgáltató felé az info@maganpenzugyiakademia.hu email címen keresztül.   


—–


Adatkezelési tájékoztató


A Csodasuli Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.maganpenzugyiakademia.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldalon elérhető szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.


2.6. Szállítás


2.6.1. Szállítás – Termék vásárlása esetén


Az adásvételi szerződéssel a Csodasuli Kft. vállalja, hogy a terméket kiszállítja belföldön és meghatározott külföldi országokba, ill. az online tartalmat/licencet a Felhasználó részére szolgáltatja és a Felhasználó a terméken tulajdonjogot, ill. az online tartalmon felhasználási jogot szerez; míg a Felhasználó vállalja, hogy a terméket/online tartalmat a Csodasuli Kft.-től átveszi és annak vételárát (felhasználási díját) kifizeti. A Szolgáltató a Weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor. A szállítás időpontját az Szolgáltató minden esetben-e-mailben közli a Felhasználóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.


Szállítási módok:


•    a Felhasználó a megrendelt terméket a megjelölt nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig 8.30 – 17.30) a Szolgáltató által e-mailben megjelölt, az előkészítést követő 5 munkanapos határidőn belül veheti át személyesen a Szolgáltató 1155 Budapest, Wesselényi u.35. szám alatti bemutatótermében.


•    futárszolgálattal, amely 1 munkanapon belül szállít a feladást követően belföldi szállítás esetén. Külföldi szállítás esetén a futárszolgálat által meghatározott munkanap és szállítási költség az irányadó. Külföldi szállítás esetén előre kell érdeklődni, hogy az adott országba a Csodasuli Kft vállal-e csomagfeladást. A futárszolgálattal történő szállításra vonatkozó árak a megrendelő felületen elhelyezésre kerültek. A szállítás határideje általában az átutalás beérkezését követő 1-5 munkanap, de kiemelt időszakokban (ünnepek, hosszú hétvégék, leárazások) ez a határidő megnövekedhet.


A Csodasuli Kft. teljesítése akkor történik meg termék vásárlása esetén, amikor a felhasználó a megjelölt terméket a bemutatóteremben személyesen vagy a szállítmányozó vállalattól/futárszolgálattól átveszi. A Szolgáltató a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le a Felhasználónak. A Felhasználó köteles a küldeményt az átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. A Felhasználó hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját az átvétel időpontjában (a kárveszély átszállásának időpontjában) kell jeleznie a Szolgáltatónak. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés a Csodasuli Kft.-nek felróható.


Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a Felhasználó köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy Szolgáltatóval, és a küldeményt Szolgáltató költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a Felhasználó későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.


Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a Felhasználó hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az Szolgáltató ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni. Amennyiben a Felhasználó a termék átvételével késedelembe esik, úgy Csodasuli Kft. – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Felhasználó költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre.


2.7. Fizetési módok


2.7.1 Fizetési módok – Fizikai és online Termék vásárlása esetén


A termék ellenértékének (vételár) megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:


•    A termék személyes átvétele esetén a Felhasználó a vételárat készpénzben köteles kiegyenlíteni a termék átvételekor számla vagy nyugta ellenében. Személyes átvétel helye: 1155 Budapest, Wesselényi u. 35.  


•    Futárszolgálattal történő szállítás esetén a Felhasználó a futárnak köteles a vételárat készpénzben vagy bankkártyával megfizetni a termék kiszállításakor.


•    A termék átvételét megelőző bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással. Ebben az esetben a termék Felhasználó részére fenntartása, annak kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke megérkezett az Szolgáltató bankszámlájára. Külföldi bankszámláról történő utalás esetén kérjük kiemelten figyeljen arra, hogy a termék vételára maradéktalanul kerüljön jóváírásra bankszámlánkon.


•    A Csodasuli Kft. bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. – 11703006-20476425-00000000


•    A Csodasuli Kft. deviza bankszámlaszáma (€): OTP Bank Nyrt - 11763031 37025887


2.7.3 Fizetési módok – Előfizetői rendszer esetén


Előfizetői rendszer megrendelése esetén csak és kizárólag online bankkártyás fizetési mód lehetséges. A SIX Payment fizetési rendszert a SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe illetve a Stripe fizetési rendszerét a Stripe Payments Europe üzemelteti. A Weboldalunkon történő vásárlás esetén Ön választhatja a SIX Payment rendszeren vagy a Stripe rendszeren történő fizetést, amely közvetlenül a SIX Payment illetve a Stripe felületén történik. A SIX Payment fizetési rendszerről bővebben: https://www.six-payment-services.com/hu/home.html, A Stripe fizetési rendszerről bővebben itt tájékozódhat: https://stripe.com


A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja. Adatkezeléssel érintett harmadik félnek (közös adatkezelőnek) minősül a SIX Payment Services S.A. és a Stripe Payments Europe, az adatkezelés jogszabályi háttere: GDPR (a továbbiakban: Rendelet), az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014. Kormányrendelet előírásai. Az adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban a Felhasználó által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.


Felhasználó a megrendelő űrlap integrált részeként megadja a fizetéshez szükséges adatokat, melyet követően az első fizetés automatikusan lezajlik. A Felhasználó egyúttal határozottan hozzájárul, hogy az általa választott Előfizetői rendszer fizetési gyakoriságának és díjának megfelelően Szolgáltató és SIX Payment Services S.A. és a Stripe Payments Europe automatikusan megterhelje számláját a megadott bankkártya adatok felhasználásával. (Visszatérő fizetés alkalmazás). A Felhasználó kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.


Számlát csak a szolgáltatás bruttó, ÁFA-t tartalmazó összegéről áll módunkban kiállítani.


 


3.    A szerződés megszűnése


3.1. A Szerződés megszűnik:


•    a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;


•    a Felhasználó jogi személy jogutód nélküli megszűnésével;


•    a Felhasználó természetes személy halálával;


•    a Felek közös megegyezésével,


•    a Felhasználó elállási jogának gyakorlásával,


•    rendes felmondással a felmondás napjára kiható hatállyal,


•    rendkívüli felmondással a felmondás napjára kiható hatállyal.


A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően a Weboldalakon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget.


3.2 Elállás joga


3.2.1 Elállási/Felmondási jog


A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az Szolgáltatóval megkötött szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az online tartalom megrendelésétől való elállási jogát a Felhasználó mindaddig gyakorolhatja, amíg azt meg nem nyitotta. A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az online termékek természetüknél fogva nem szolgáltathatók vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.


3.2.2. Az elállási/felmondási határidő:


1.    a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;


2.    b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.


3.    c) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy adott termék átveszi.


4.    d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.


5.    e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.


 


Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Csodasuli Kft. 1155 Budapest Wesselényi utca 35. Elektronikus elérhetőség, ügyfélszolgálat: info@maganpenzugyiakademia.hu


•    Levelezési cím: 1155 Budapest, Wesselényi u. 35.  


A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.


3.2.3. Az elállás/felmondás joghatásai


Ha a Felhasználó eláll az Szolgáltatóval kötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során banki átutalási módot alkalmaz az Szolgáltató; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.


Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést az Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.


A Felhasználó köteles az Szolgáltató részére, a 1155 Budapest, Wesselényi u. 35. címre a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.


A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.


A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


3.2.4. A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:


1.    a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;


2.    b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;


3.    c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;


4.    d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;


5.    e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;


6.    f) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;


7.    g) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát;


8.    Elektronikusan átnyújtott könyvek esetében.


Az elállási jog gyakorlása alóli kivételek esetén bár jogszabály erre nem kötelezi, a Szolgáltató saját üzletpolitikája alapján mégis dönthet úgy, hogy biztosítja a fogyasztók számára e jogot. Erről a megjelölt honlapokon ad tájékoztatást a Szolgáltató. Valamint egyes termékek esetében még az Általános Szerződési Feltételekben is közzé teszi.


3.3 Jótállás, szavatosság


A termékek eredeti gyári csomagolásban, sérülésmentesen kerülnek feladásra a címzett részére. A forgalmazott termékekre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szavatosságot vállalunk. Amennyiben a megvásárolt termék bizonyíthatóan már hibásan került kézbesítésre, úgy azt kérésére kicseréljük.


A Szolgáltató szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Igy Szolgáltató szavatolja, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában:


1.    A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az Szolgáltató vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.


2.    A termék használható arra a célra, amit az Szolgáltató meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.  


3.    A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra.


4.    A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.


5.    Amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt.


Ellenkező kikötés hiányában, a vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre:


1.    olyan hibákra, melyre tekintettel a vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);


2.    a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;


3.    a szokásos használat során keletkezett hibákra, amelyek a Vásárló számára már az átvételkor nyilvánvalóvá váltak; vagy


4.    egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.


3.4 Felelősség kizárása


A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az Szolgáltatónak.


A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, adatveszteségekért esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.


Az előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. A Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben a Felhasználó e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.


A Weboldalak olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.


A Csodasuli Kft-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő megrendelések elutasítása. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése. Előre történő banki átutalás vagy azonnali fizetés ellenében a rendelés továbbra is érvényes.


4.    Adatkezelés


Az Adatkezelő adatai:


Az adatok kezelője a Csodasuli Kft.  Székhelye: 1155 Budapest Wesselényi utca 35., E-mail címe: dpo@maganpenzugyiakademia.hu, Telefonszáma: +36-1-414-3065


 4.1 A kezelt adatok köre


Feliratkozás során


Az erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő hírlevelére – telefonszám opcionális megadása esetén az Adatkezelő telefonos megkeresésére – feliratkozzon és így az Adatkezelő által ingyenesen biztosított tartalmakat le tudja tölteni. A feliratkozás során a következő személyes adatok megadása lehetséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): teljes név*; e-mail cím*; telefonszám.


Konferenciára, képzésre történő jelentkezés során


A jelentkezési felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő által szervezett képzésekre, eseményekre, konferenciákra jelentkezni tudjon. A jelentkezés során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): teljes név*; felhasználó név*; e-mail cím*; telefonszám*; számlázási név és cím*; fizetés módja*; megjegyzés.Megrendelés során


Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon valamelyik terméket vagy szolgáltatást kiválasztja, a vásárlásra szolgáló felületen lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesíteni tudja megrendelését. A vásárlás során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):  megszólítás*; teljes név*; számlázási név és cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám)*; e-mail cím*; termék esetében szállítási cím  (amennyiben eltér a számlázási címtől)*; telefonszám*; kuponkód; megjegyzés.


Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Adatkezelő kijelenti, hogy a tranzakciós adatok a bankkártyával történő fizetési lehetőséget biztosító (a továbbiakban: Szolgáltató) általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. A Felhasználó a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Szolgáltató honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.


Panaszkezelés során  


•    írásbeli panasz esetén: név; levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím; panasz tárgya és tartalma.


•    szóbeli panasz, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén, amennyiben a panaszt azonnal nem sikerült orvosolni, Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza: név; lakcím; panasz helye, ideje, módja, tárgya és tartalma; panasz egyedi azonosítószáma. Valamint felkéri a vevőt, hogy írásban ő is küldje meg az info@maganpenzugyiakademia.hu -ra a panaszát.


A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.


4.2 Az adatkezelés célja és időtartama


Adatkezelő a következő célokra használja fel az adatokat:


•    Feliratkozás során: Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő – azon Felhasználók részére, akik a Weboldalon feliratkoztak az Adatkezelő ingyenesen elérhető tartalmainak letöltése érdekében – marketing tartalmú ajánlatokat jutasson el e-mailen, illetve – amennyiben Felhasználó a telefonszámát is megadta a feliratkozás során – telefonhívás útján.


•    Megrendelés során: Az adatkezelés célja a Weboldal, illetve a Weboldalon elérhető webáruház szolgáltatásainak biztosítása, így a termék vagy szolgáltatás megrendelése céljából létrejött szerződés nyilvántartása és teljesítése, a vásárolt termékek kézbesítése, valamint a megrendelt szolgáltatások nyújtása, a megrendeléssel kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;


•    Konferenciára, képzésre történő jelentkezés során: az adatkezelés célja a jelentkezések rögzítése, a Felhasználók adatainak kezelése, nyilvántartása, a jelentkezések teljesítése, részvételi díj megfizetésével, számlázással kapcsolatos feladatok kezelése, a konferenciával, képzéssel kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás.


•    Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.


 Az adatkezelés időtartama


Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő feliratkozás esetében addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.  A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.


Megrendelés, illetve a konferenciára, képzésre történő jelentkezés esetén a megrendelést, jelentkezést követő 5 (öt) évig kezeli a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződésből eredő követelések és jogok érvényesítése érdekében az ehhez szükséges adatokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § értelmében, továbbá az adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.


Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ az Adatkezelő 5 (öt) évig köteles megőrizni.


4.3 A személyes adatok kezelésének jogalapja


A feliratkozás során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.   A Weboldalon történő megrendelés, konferenciára, képzésre történő jelentkezés során kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a Felhasználó és az Adatkezelő létrejött szerződés teljesítése, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján. A számviteli bizonylattal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a kötelező adatkezelést elrendelő törvényi rendelkezés, vagyis a Számviteli tv. 169. §-a. Panaszkezelés esetén az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §-a. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás


A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.


 Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.


 4.4 A Felhasználó jogai


 Hozzáférés a személyes adatokhoz


Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:


•    az adatkezelés célja(i);


•    az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;


•    a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);


•    az adatkezelés tervezett időtartama;


•    a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;


•    a Hatósághoz való fordulás lehetősége;


•    az adatok forrása;


•    a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;


•    az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.


Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.  Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.


Kezelt adatok helyesbítése


A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.


Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolása


A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:


1.    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;


2.    a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;


3.    a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;


4.    a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;


5.    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;


6.    a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.


Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:


•    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;


•    a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;


•    a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;


•    a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy


•    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Adatkezelés korlátozása


A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:


•    a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;


•    az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;


•    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy


•    a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség


Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


Tiltakozáshoz való jog


A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés


•    közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;


•    az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;


•    profilalkotáson alapul.


A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


4.5 Adatkezelő intézkedése a Felhasználó kérelmével összefüggésben


Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.


Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.


 4.6 Adatbiztonság


Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.  Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.


Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.


Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.


4.7 Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése


Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:


•    az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;


•    Adatkezelő neve, elérhetősége;


•    az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;


•    a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.


Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia. Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:


•    az érintett személyes adatok köre;


•    az érintettek köre és száma;


•    az adatvédelmi incidens időpontja;


•    az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;


•    az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.


A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.


4.8 Jogérvényesítési lehetőségek


Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a dpo@maganpenzugyiakademia.hu e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél


•    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)


•    bíróságnál.


4.9 Egyéb rendelkezések


Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.

"HOGYAN VÉDHETED MEG A PÉNZEDET AZ INFLÁCIÓTÓL EBBEN A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN?"

Foglald le a helyed az Infláció-STOP! ingyenes online szemináriumra és védd meg a pénzedet az inflációtól!

Szerzői joggal védett © Magánpénzügyi Akadémia 2024. Minden jog fenntartva | Jogi Nyilatkozat | ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat | Legyen további szép napod!